top of page

Autisme 

aanverwante contactstoornissen

  

Tomatis gaat ervan uit dat verschillende redenen, al in het prenatale leven, een 'afsluiting' van het luisteren kunnen veroorzaken. Een kind kan de wens en snel daarna de vaardigheid verliezen om zijn oor te gebruiken als een instrument,  dat hem in staat stelt om te communiceren met zijn omgeving. Deze onderbreking van het luisterproces kan later moeilijkheden veroorzaken in de taalontwikkeling, concentratie en aandacht of het leren. 

Professor Tomatis beschrijft autisme als de meest diepgaande manier hoe het luisteren 'afgesloten' kan worden.

Autisme is voor Tomatis de puurste vorm van 'niet-luisteren'.

Auditieve verwerkingsproblemen (AVP)

Een veel voorkomend probleem bij autisme is (ernstige) overgevoeligheid voor geluid. Via luistertesten is aan te tonen dat geluid bij hen onbeschermd binnenkomt, wat voelt alsof een tandarts een zenuw raakt. Dit leidt begrijpelijk tot heftige reacties op wat hardere geluiden. Vaak ontstaat hierdoor angst voor geluid. Kinderen en volwassenen met deze problemen zijn voortdurend op hun hoede en vermijden situaties waarin kans is op harde geluiden. Het gevaar is dat men zich hierdoor nog meer af gaat zonderen. Op school en in werksituaties is een hoger geluidsniveau lang niet altijd te vermijden, waardoor deze situaties heel belastend en vermoeiend voor hen kunnen zijn.

 

Ook hebben kinderen en volwassenen met autisme vaak last van achtergrondgeluid dat zich aan hen opdringt, wat het verstaan van wat anderen zeggen belemmert. Soms komen deze achtergrondgeluiden zo sterk binnen, dat ze niet horen wat er gezegd is.

Hoe reageren kinderen op het luisterprogramma?

Tijdens het luisteren kunnen we de volgende reacties bij het autistische kind waarnemen. Ten eerste uit het kind zich meer emotioneel. Dit begint vaak met lachen en huilen. Het kind toont ook meer affectief gedrag, met name ten opzichte van de moeder. Het kind zoekt vaker contact, knuffelt haar, kust haar en legt zijn hoofd op haar schoot gedurende langere tijd. Echter, hij accepteert het misschien nog niet dat de moeder hem benadert en hij zal misschien haar affectie jegens hem (nog) niet accepteren.

 

Tijdens het tweede stadium wordt het taalgebruik passender. Deze fase wordt door kinderen die al kunnen praten, maar er niet mee konden 'communiceren' sneller bereikt. Deze kinderen beginnen zich steeds persoonlijker tot zichzelf en anderen te richten, door vaker woorden als 'ik' en 'jij' of voornamen te gebruiken. Zij staan steeds meer open voor de pogingen om hen bij de communicatie te betrekken.

Bij kinderen en jongeren zien we we hierdoor vaak eerst verbetering in relatie met familieleden en daarna met leeftijdsgenoten. Ook kan door luistertraining vooruitgang geboekt worden op het gebied van de motoriek en de overgevoeligheid voor geluid afnemen of verdwijnen.

Welk effect heeft de Tomatismethode op autistische kinderen zonder taalontwikkeling?

Bij autistische kinderen zonder taalontwikkeling neemt het vocaliseren toe. Meestal begint dit in de vorm van een hoog, schel gegil. Enige tijd later wordt dit gegil meer gemoduleerd en lijkt het op een soort gebabbel. Het oogcontact verbetert, maar blijft wisselend. Het kind kan zijn aandacht gedurende langere tijd op iets richten.

 

Ouders merken op dat hun kind langer stil kan zitten en veel makkelijker simpele taken of spelletjes aan kan. De zich herhalende lichaamsbewegingen en zelfbeschadigend gedrag neemt af. De fijne motoriek verbetert meestal.

 

Het kind kan vaak ook beter met sociale situaties omgaan, ook in de klas. In plaats van zichzelf te isoleren, probeert het kind de aandacht van andere kinderen te trekken door hen aan te raken, aan te kijken of hun hand vast te houden. De perioden van 'autistisch terugtrekken' verminderen in intensiteit en tijdsduur.

 

Wat is het resultaat na het luisterprogramma?

De mate van verbetering verschilt van persoon tot persoon.

De bovenstaande reacties worden bij 80% van de behandelde kinderen waargenomen. De resultaten zijn zeer bemoedigend en hoopgevend.

 

Het mag duidelijk zijn dat bij deze kinderen en jongeren

resultaten te verwachten zijn op uiteenlopende gebieden:

 

  • Het contact

  • De communicatie

  • Auditieve verwerkingsproblemen, onder andere het filteren van geluid en overgevoeligheid voor geluid

  • Motoriek

  • Het leren (door verbetering van de aandacht, concentratie en het luisteren)

  • Evenwichtiger functioneren

 

 

 

bottom of page